Karl Radakovitz
Schillerstrasse 20
8010 Graz

karl [at] radakovitz.at
+43 680 2363082